هی

سلام به خویش

5 ماهو اندی دیگه کنکوره-ترس قبول نشدن کل وجودمو گرفته-انگیزه درس خوندم رفته-خسته شدم-از شنبه تا جمعه کلاس-تست-درس خوندن-بی نتیجه-البته کم کاریم کردم قبول دارم-اما عجیب خستم-کاش بمیرم-خدایا-نگاهی-نظری-دعایی-لطفی-حقی-در حق-ما کن

انشالا همه کنکوریا به خواستشون برسن*

بی کارا شغل پیدا کنن*

خونه ندارا خونه دار شن*

مریضا خوب شن*

....خدایاااااا همه مشکلات مردم تموم شه  خستن