امروز هیچ کاری نکردم شاید نت گردی و چگ کردن تلگرام بصورت روح...و نصف روزم خواب 
ازونجایی،که فردا کلاس دارم مجبورشدم بدنبال جزوه بگردم که یافتم...
چشمم خورد به حافظ ...
گفتم این که الکیه ولی خو یه فالی بگیریم ببینیم چیه :نیتمون دانشگاه و قبولیو کنکور بودش ...
دیدیم بعله:خافظ فرمود:
نک