داشتم تو کما رفتن حاجیمو با کنکور مقایسع میکردم:(

میگفتم من نمیدونم حاجی زنده میمونه یانه 

از به طرفم نمیدونم کنکور قبول میشم یانه 

تهش ب نتیجه ای رسیدم که خیلی بدرد میخوره 

ببین فاطمه جان عزیز دلم، دو روز دنیا قیامت بپا بشه خدا ازت نمیپرسه تو دکتری یا خیاطی!

خب وجدان جان ببین من خیاطم نیستم 

خب فاطمه جان عزیز دلم یه دو لحظه خفه!

ببین تو بیا درس بخون همین ۱۵ روزو ، شد شد 

نشدم بدرک اسفل اسافلین 

اصلا مهم نیست تو چی میشی 

مهم اینه آدم خوبی باشی :)

بعله،ازمن به شما نصیحت ، کنکور و دانشگاه و دکتر مهندس به آدم وفا دار نیست 

من میام به خدا میگم :وفا دار تو خواهم بود هرلحظه و هرجا 

اگه قسمت بود ماهم یه نیمچه پرستاری میشیم 

اگرم نبود یه منشی باشعور میشیم 😂😂

امروز یه نمه شیش میزنم ، توسل بر ائمه و اینا این ۱۵ رو بخیر بگذره تامن سکته نکردم 

از بس برای من نذرو نیاز کردن حسابی خرج میمونه رو دستشون 

همه یه لیستی دارن :)

ماه رمضونم خیلی زود از پیش ما داره میره و ... 

ماه سرنوشت کنکوریا میاد ، 

الهی که همتون به خواستتون کم کَمکَمی برسین:)

یاحسین:)