خداحافظ افراد خوب بیان امیدوارم همیشه شاد و سلامت باشید #فقط خوب نه همه ftm.lale موقتا■●